Maatregelen op scholen

Mogen scholen onderscheid maken tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde kinderen?

De rechten uit het Kinderrechtenverdrag ( Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind) gelden onverkort voor elk kind. Elk kind heeft recht op onderwijs op grond van artikel 28 Kinderrechtenverdrag. Dat betekent dat basisonderwijs voor ieder kind gratis beschikbaar moet zijn. De overheid moet er bovendien voor zorgen dat het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs toegankelijk is voor ieder kind. Uiteraard in overeenstemming met zijn of haar leerniveau. Dat geldt dus ook voor ‘zorgleerlingen’. Bijvoorbeeld kinderen met een handicap, dyslexie, gedragsproblemen of kinderen die geen verblijfsvergunning hebben. Ook zij hebben recht op onderwijs. In Nederland geldt de Leerplichtwet. Dat betekent dat Nederlandse kinderen niet alleen het recht op onderwijs hebben, maar ze zelfs de plicht hebben om naar school te gaan. Thuisonderwijs is alleen mogelijk als het kind hiervoor een vrijstelling heeft gekregen. Kinderen zijn leerplichtig tot hun zestiende jaar, mits dan minimaal een havo-, vwo- of mbo2-diploma is behaald.
Alle kinderrechten gelden voor alle kinderen, zonder uitzonderingen. De overheid moet er alles aan doen om de rechten voor alle kinderen te realiseren. En zij moet ervoor zorgen dat kinderen beschermd worden tegen discriminatie. Dat betekent dat er geen ongeoorloofd onderscheid gemaakt mag worden tussen kinderen. Niet naar geslacht, afkomst, geloofsovertuiging, culturele achtergrond, seksuele geaardheid of wat dan ook. Uitsluiting op basis van medische status is dan ook niet geoorloofd. Tussen kinderen mag op geen enkele wijze een onderscheid worden gemaakt dan wel gediscrimineerd. Kortom: elk kind heeft recht op alle rechten uit het VN-Kinderrechtenverdrag.
De regering heeft herhaaldelijk aangegeven dat vaccinatie of het afnemen van (zelf)testen vrijwillig is. Dit is een belangrijk uitgangspunt. Ieder mens en kind heeft het recht op privacy. Of iemand wel of niet gevaccineerd of getest is, is een gegeven over de gezondheid van die persoon. Het is verboden een gezondheidsverklaring te eisen alvorens toegang tot de school te verlenen. Gezondheidsgegevens zijn volgens de AVG namelijk bijzondere persoonsgegevens. Het is nadrukkelijk verboden om naar bijzondere persoonsgegevens te vragen en het is tevens verboden deze gegevens vast te leggen in een systeem.

Kortom:
• De vraag is hoe de school dit wil gaan handhaven, nu zij geen bevoegdheid hebben om te informeren of uw zoon of dochter is gevaccineerd dan wel getest. (testen is ook een medische handeling). De school mag de medische status ook niet in een systeem vastleggen.
• Op grond van het kinderrechtenverdrag mag er geen onderscheid worden gemaakt tussen kinderen. Ook niet op basis van medische status. Het is discutabel om gezonde kinderen te verplichten in quarantaine te plaatsten en van onderwijs te onthouden. Op grond van het kinderrechtenverdrag heeft ieder kind zondermeer recht op onderwijs en is de school ook verplicht het onderwijs aan te bieden op grond van de leerplichtwet..