Juridische stappen

Mogen scholen onderscheid maken tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde kinderen?

De rechten uit het Kinderrechtenverdrag ( Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind) gelden onverkort voor elk kind. Elk kind heeft recht op onderwijs op grond van artikel 28 Kinderrechtenverdrag. Dat betekent dat basisonderwijs voor ieder kind gratis beschikbaar moet zijn. De overheid moet er bovendien voor zorgen dat het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs toegankelijk is voor ieder kind. Uiteraard in overeenstemming met zijn of haar leerniveau. Dat geldt dus ook voor ‘zorgleerlingen’. Bijvoorbeeld kinderen met een handicap, dyslexie, gedragsproblemen of kinderen die geen verblijfsvergunning hebben. Ook zij hebben recht op onderwijs. In Nederland geldt de Leerplichtwet. Dat betekent dat Nederlandse kinderen niet alleen het recht op onderwijs hebben, maar ze zelfs de plicht hebben om naar school te gaan. Thuisonderwijs is alleen mogelijk als het kind hiervoor een vrijstelling heeft gekregen. Kinderen zijn leerplichtig tot hun zestiende jaar, mits dan minimaal een havo-, vwo- of mbo2-diploma is behaald.
Alle kinderrechten gelden voor alle kinderen, zonder uitzonderingen. De overheid moet er alles aan doen om de rechten voor alle kinderen te realiseren. En zij moet ervoor zorgen dat kinderen beschermd worden tegen discriminatie. Dat betekent dat er geen ongeoorloofd onderscheid gemaakt mag worden tussen kinderen. Niet naar geslacht, afkomst, geloofsovertuiging, culturele achtergrond, seksuele geaardheid of wat dan ook. Uitsluiting op basis van medische status is dan ook niet geoorloofd. Tussen kinderen mag op geen enkele wijze een onderscheid worden gemaakt dan wel gediscrimineerd. Kortom: elk kind heeft recht op alle rechten uit het VN-Kinderrechtenverdrag.
De regering heeft herhaaldelijk aangegeven dat vaccinatie of het afnemen van (zelf)testen vrijwillig is. Dit is een belangrijk uitgangspunt. Ieder mens en kind heeft het recht op privacy. Of iemand wel of niet gevaccineerd of getest is, is een gegeven over de gezondheid van die persoon. Het is verboden een gezondheidsverklaring te eisen alvorens toegang tot de school te verlenen. Gezondheidsgegevens zijn volgens de AVG namelijk bijzondere persoonsgegevens. Het is nadrukkelijk verboden om naar bijzondere persoonsgegevens te vragen en het is tevens verboden deze gegevens vast te leggen in een systeem.

Kortom:
• De vraag is hoe de school dit wil gaan handhaven, nu zij geen bevoegdheid hebben om te informeren of uw zoon of dochter is gevaccineerd dan wel getest. (testen is ook een medische handeling). De school mag de medische status ook niet in een systeem vastleggen.
• Op grond van het kinderrechtenverdrag mag er geen onderscheid worden gemaakt tussen kinderen. Ook niet op basis van medische status. Het is discutabel om gezonde kinderen te verplichten in quarantaine te plaatsten en van onderwijs te onthouden. Op grond van het kinderrechtenverdrag heeft ieder kind zondermeer recht op onderwijs en is de school ook verplicht het onderwijs aan te bieden op grond van de leerplichtwet..

Mijn kind doet aan topsport, maar mag als ongevaccineerd of niet-getest niet naar de sport zodra er sprake is van een positieve test binnen het team of in de klas. Mag dit wel?

Er zijn momenteel geen richtlijnen vanuit de overheid en RIVM over al dan niet gevaccineerde personen in de sport. Er mag niet gevraagd worden naar medische gegevens, wat betekent dat men niet mag vragen/hoeft te antwoorden of een kind gevaccineerd is of niet. Hier mag vervolgens ook niet naar gehandeld worden.

Op de site van de Rijksoverheid wordt niets vermeld over vaccinaties en
het maken van onderscheid op basis daarvan. Onderaan deze website wordt verwezen naar de website van de NOC*NSF, waar meer informatie wordt verschaft in de FAQ in geval van een positieve test van een teamlid.

Over het algemeen verblijven sporters tijdens een wedstrijd of training niet meer dan 15 minuten binnen 1.5 meter van een andere persoon en ziet de GGD teamgenoten als ‘overige niet nauwe contacten’. Deze spelers mogen in dat geval blijven deelnemen aan wedstrijden maar moeten hun gezondheidssituatie goed in de gaten houden en thuisblijven zodra een van de door de overheid genoemde klachten optreedt. Het enige wat verplicht is, is de gezondheidscheck. Hierbij worden enkele vragen gesteld voorafgaand aan de sportbeoefening over mogelijke klachten. Het wordt geadviseerd deze check niet op te slaan als data in verband met privacy. Wanneer er geen klachten zijn, is er niets aan de hand.

Geconcludeerd kan worden dat er dus niet mag worden gehandhaafd op het feit of iemand al dan niet gevaccineerd is. Wij adviseren om de desbetreffende richtlijnen waarop de sportclub zich baseert, op te
vragen.

mijn kind is zonder onze toestemming getest door middel van een zelftest op de school. Wij zijn het hier absoluut niet mee eens en willen graag een standpunt innemen tegen de school. Wat kan ik doen om ervoor te zorgen dat de school het kind centraal stelt?

Wat vervelend dat uw kind zonder uw toestemming is getest op school, met name omdat deze handeling niet past binnen het beleid van de school. Op onze website hebben wij enkele voorbeeldbrieven staan, welke naar de school toegezonden kunnen worden.

U kunt de informatie uit deze brieven uiteraard ook combineren in één
brief. Om in deze brief enige druk uit te oefenen als ouders, kunt u daarin
opnemen dat u de school persoonlijk aansprakelijk stelt in geval van schade. U kunt daarvoor de tekst gebruiken uit de brief onder het kopje: “Aansprakelijkheid testbeleid”.

Tot slot vraagt u wat er nog meer gedaan kan worden zodat het kind centraal staat binnen het beleid van de school. Wij raden u aan in gesprek te blijven met de school en aan te dringen op het vooraf verzoeken om toestemming in geval van medische handelingen bij de kinderen.

Hoe zit het met kosten geboekte vakantie terugkrijgen als je niet wil testen of inenten? Staat niks over in de voorwaarden.

Dit hangt af van de voorwaarden, het kan dat daarin toch een algemener artikel is opgenomen over het hanteren van
overheidsvoorschriften. Het is zeer waarschijnlijk dat dan de normale
annuleringsvoorwaarden van toepassing zijn. Wellicht is het handig om af te wachten of het desbetreffende reisland op code rood komt te staan, waardoor de reis wellicht geannuleerd wordt vanuit de reisorganisatie zelf of anders is het wellicht mogelijk om gebruik te maken van de
versoepelde omruilgarantie en de reis zo uit te stellen.

Mag een school een kind naar huis sturen zonder mondkap, zonder alternatief te bieden?

Voor het basisonderwijs geldt dat het niet verplicht mag worden, omdat hier vanuit de overheid ook geen verplichting geldt.
Voor de leerlingen in het voortgezet onderwijs geldt dat er een uitzonderingsgrond is voor het dragen van een mondkapje, namelijk indien er sprake is van een longaandoening of andere medische reden waarbij de ademhaling teveel belemmerd wordt of wanneer leerlingen ontregeld raken vanwege een verstandelijke beperking of psychische aandoening als zij een mondkap dragen. Wannneer een kind onder de uitzonderingsregeling valt, mag de school geen alternatief eisen, zoals een faceshield.
Daarbij is het tonen van een kaartje met een uitzondering voldoende en dient dit gerespecteerd te worden door de school.

Kan een school nu of in de toekomst kinderen weigeren die niet zijn ingeënt?

Vooralsnog is dit niet mogelijk vanwege de huidige wetgeving. In Nederland vallen alle kinderen van 5 tot en met 16 jaar namelijk
onder de leerplicht. Dat betekent dat zij naar school moeten. Daarom kunnen scholen niet-gevaccineerde kinderen niet weigeren.

Wat als mijn ex ons kind wil laten testen en/of inenten? Mag dit als ik geen toestemming geef? Hoe zit dat in verschil met co-oouderschap, hoofdverzorger, etc wat zijn de verschillen? Wat is mijn recht?

Voor het laten testen of vaccineren van kinderen is in beginsel de toestemming vereist van beide wettelijke vertegenwoordigers, ongeacht waar het kind woont. De ouder met gezag is degene die hierover mag beslissen. Wel is het belangrijk om op te merken dat een arts ervan uit mag gaan dat de andere ouder toestemming heeft verleend indien de ene ouder met het kind op een afspraak verschijnt. De andere ouder (met gezag) dient dus actief bezwaar te maken!

Mag ik als ouder geweigerd worden op het schoolplein buiten maar wel binnen hun hek, als ik geen mondkapje op wil of kan? Ze stellen het als regel niet als verzoek.

 Nee, de regeling verplicht het dragen van mondkapjes alleen binnen de beschreven
binnenruimtes. De regeling voorziet niet in een verplichting van het dragen van mondkapjes buiten, dus de school heeft deze bevoegdheid niet.